جوایز

براساس دسته بندی دو گانه، جوایز به شرح ذیل اهدا خواهد شد:
(جوایز ارزشمند نقدی به تناسب نوع کار و طرح های ارایه شده تقسیم بندی می شود)

 

برگزیدگان نفر اول نفر دوم نفر سوم
رسته اول ( بهترین ایده های سه بعدی شده ) 20 میلیون تومان 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان
رسته دوم (بهترین طرحهای نمونه سازی شده ) 30 میلیون تومان 20 میلیون تومان 10 میلیون تومان

 

هیئت محترم حق اهدای جایزه ویژه به یکی از صد اثر منتخب را برای خود محفوظ می دارد.